Hệ thống xăng dầu đúng đủ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

HỆ THỐNG XĂNG DẦU ĐÚNG ĐỦ xin thông báo tới quý khách hàng giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh từ 15h, ngày 27 tháng 06 năm 2020

                             Mặt hàng

                               Đơn vị tính

                   ( đã bao gồm thuế GTGT)

                     Đơn giá

                        Xăng RON 95-III

                                  Đồng/lít

                     14.970

                       Xăng E5 RON 92 -II

                                  Đồng/lít

                     14.250

                        Dầu DO 0.05S

                                  Đồng/ lít

                     12.110

Đây là chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần thứ hai trong tháng 06 năm 2020 .Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tại trụ bơm của Hệ Thống Xăng Dầu Đúng Đủ .Xăng E5 Ron 92-II là 14.250đ/lít,xăng Ron 95-III là 14.970đ/ lít, dầu DO 0.05S là 12.110đ/lít.

< Trở lại