Hệ thống xăng dầu đúng đủ  ký hợp đồng lấy mẫu thử nghiệm xăng dầu thường xuyên với trung tâm Kỹ Thuật Đo Lường thuộc sở Khoa Học và Công Nghệ Đồng Nai để đảm bảo chất lượng xăng dầu tốt nhất.