Hệ thống xăng dầu đúng đủ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

HỆ THỐNG XĂNG DẦU ĐÚNG ĐỦ xin thông báo tới quý khách hàng giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh từ 15h ngày 01 tháng 12 năm 2022

                         Mặt hàng

                               Đơn vị tính

                   ( đã bao gồm thuế GTGT)

                   Đơn giá

                  Xăng RON 97-V

                                  Đồng/lít

                    25.440

                 Xăng RON 95-III

                                  Đồng/lít

                    22.700

                 Dầu DO 0.05S-II

                                  Đồng/ lít

                    23.210

Đây là chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần thứ nhất trong tháng 12 năm 2022 . Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tại trụ bơm của Hệ Thống Xăng Dầu Đúng Đủ .Xăng Ron 97-V là 25.440đ/lít. Xăng Ron 95-III là 22.700đ/lít . Dầu DO 0.05S là 23.230đ/lít.

< Trở lại